Munkforsbostäder AB
description

Munkforsbostäder AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Munkfors kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt äga och förvalta aktier. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads princip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Munkfors