Sotenäsbostäder AB
description

Sotenäsbostäder AB

Bolaget som är ett Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Sotenäs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, samt bilda och förvalta bostadsrättföreningar, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. På uppdrag av Sotenäs kommun kan bolagets verksamhet även omfatta att -sälja
Soteskär AB
description

Soteskär AB

Bolaget skall driva Bolaget skall driva inköp och försäljning liksom förvalta fastigheter in- och utrikes samt bedriva marknadsföring och utföra tekniska konsultationer avseende maskin- och industriutrustning inom verkstadsindustrin, köp och försäljning av värdepapper dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, förmedling av projekt och projektadministration inom bygg- och verkstadsindustrisektorerna samt köp