Vallonbygden AB
description

Vallonbygden AB

Bolaget skall inom F Bolaget skall inom Finspångs kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt förvalta kommunala fastigheter.