Gagnefsbostäder AB
description

Gagnefsbostäder AB

Bolaget, som är ett Bolaget, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Gagnefs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar såsom daghem och skolor.