Lediga hyreslägenheter i Ödeshög

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Ödeshög, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Ödeshögsbostäder AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare ombesörja förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget, svara för drift- och underhåll av kommunens tekniska nyttigheter såsom gatu- ohc parkmark, renhållning, vatten- och avloppsnät, svara för kommunens kostverksamhet, verksamhetsvaktmästeri samt viss skolskjutsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Likvideras tillgångarna skall dess behållna tillgångar tillfalla Ödeshögs kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.