AB Gislavedshus

Bolaget skall inom Gislaveds kommun förvärva, avyttra, äga, be bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet för bolagets verksamhet är att med iaktagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.