AB Jokkmokkshus

Bolaget skall inom Jokkmokks kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.