Hoforshus AB

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet ha * att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler för hantverkets och industrins behov, för kommunal service och affärsidkare, * att stimulera stimulera och befrämja näringslivsverksamheten, * att äga aktier och andelar i bolag, * att anställa och samordna personal för teknisk försörjning inom Hofors kommunkoncern, * svara för teknisk försörjning för Hofors kommun och därmed sammanhängande verksamheter * att bedriva förenlig verksamhet.