Kustbostäder i Oxelösund AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga koncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun , att till en del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.