Kustbostäder i Oxelösund AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Oxelösund, Södermanland, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga koncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun , att till en del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Kontaktuppgifter till Kustbostäder i Oxelösund AB
Hemsida: www.kustbostader.se
Email: info@kustbostader.se
Telefon: 015538800
Adress: information saknas 61381