Säterbostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostads- och lokalförsörjningen i kommunen.