Sotenäsbostäder AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Sotenäs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, samt bilda och förvalta bostadsrättföreningar, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. På uppdrag av Sotenäs kommun kan bolagets verksamhet även omfatta att -sälja tomter -uppföra småhus för försäljning -förvalta kommunägda fastigheter och anläggningar -ombesörja ny-, till- och ombyggnad av kommunala fastigheter. Bolaget kan också äga och förvalta aktier i Hotell Smögens Havsbad AB.