VärmdöBostäder AB

Bolaget har till syfte och föremål för sin verksamhet att inom Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt åtaga sig externa förvaltningsuppdrag.