Lediga lägenheter & hyresrätter i Ödeshög

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Ödeshög / lediga hyreslägenheter i Ödeshög / byteslägenheter i Ödeshög.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Ödeshög så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Ödeshögsbostäder AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare ombesörja förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget, svara för drift- och underhåll av kommunens tekniska nyttigheter såsom gatu- ohc parkmark, renhållning, vatten- och avloppsnät, svara för kommunens kostverksamhet, verksamhetsvaktmästeri samt viss skolskjutsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Likvideras tillgångarna skall dess behållna tillgångar tillfalla Ödeshögs kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.