Lediga lägenheter & hyresrätter i Åmål

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Åmål / lediga hyreslägenheter i Åmål / byteslägenheter i Åmål.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Åmål så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Åmåls Kommunfastigheter AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål samt fastighter för barn-, utbildning- och vårdändamål jämte kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen samt tillhandahålla kommun och allmänhet indutrilokaler samt lokaler för barnomsorg, skola och vård i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Åmåls kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital jämte skälig förräntning användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.